Aannemingen De Witte bvba


WEGENBOUW - GRONDWERKEN - WATERWERKEN - MAAIWERKEN - BEPLANTINGEN
GLIJBEKISTING - PRINTBETON - WEGENBETON
VOOR OPENBARE EN PARTICULIERE KLANTEN


Ons bedrijf

Ons bedrijf is actief in openbare en private (particulieren) wegenwerken, waterbouwwerken, grondwerken en groenwerken. Wij streven naar een correcte uitvoering van de gevraagde werken en diensten.

Door de jaren heen hebben wij ons gespecialiseerd in bepaalde werken zoals rioleringswerken, glijbekisting, printbeton, opritten, afkoppelingen, maaien van wegbermen, maaien van waterlopen, grachten reiten, oeverversterkingen,. Door een jarenlange ervaring en met behulp van onze eigen studiedienst en tools kunnen wij niet enkel de uitvoering maar ook het ontwerp van uw project verzorgen.
Op die manier hebt u 1 aanspreekpunt voor het ontwerp en de uitvoering en kan heel snel, flexibel en efficiënt aan uw wensen voldaan worden. Wij beschikken daarnaast over een uitgebreid machinepark zoals graafmachines op banden en rupsen, vrachtwagens, traktors, maaimachines, klepelmaaiers, wegenbouwmachines, rupsdumper.

Het aannemingsbedrijf De Witte bvba werd in 1992 opgericht door Marnique, Frank en Jan De Witte. Het is een familiebedrijf dat gegroeid is uit de eenmanszaak "De Witte Marnique" dat daarvoor al tientallen jaren actief was.

Oorspronkelijk waren de voorgaande generaties boomsnoeiers (welke het bedrijf nog altijd uitoefent). Door de mechanisatie en de opkomst van graafmachines zijn de andere activiteiten er in de loop van de jaren bijgekomen.

Sinds de oprichting van de bvba in de jaren negentig is het bedrijf uitgegroeid van een paar personeelsleden tot een kmo met een 80 tal werknemers. Hiervoor werd het bedrijf in 2004 en in 2012 dan ook genomineerd met een Trends Gazelle.

Bezoek ook onze betoncentrale en T.O.P. te Aalter:   

Wij zijn erkend aannemer in volgende klassen en categorie:

  • Klasse 6: uitvoeren van werken tot 3.225.000 EUR excl.btw, C algemene wegenwerken, C1 rioleringswerken en G3 beplantingswerken
  • Klasse 5: B waterbouwkundige werken en B1 ruimen waterlopen
  • Klasse 3: C5 asfaltverhardingen en G grondwerken
  • Klasse 2: A baggerwerken, E burgerlijke bouwkunde

  • VCA** veiligheidssysteem, behaald op 20/02/2007 Bvba De Witte Aannemingen


Onze diensten


Rioleringswerken, pompstations, borduren, greppels, wegenis, prefabborduren, straatmeubilair, groenaanleg, printbeton

Betonverharding in glijbekisting, slibvorm, printbeton, geborsteld, doorlopend gewapend beton

Bezoek ook deze site: www.glijbekisting.be voor meer gedetailleerde uitleg over de mogelijkheden met betonverharding.

Grondwerken, aangepast materieel, waterwerken, waterlopen, reiten, oeverversterking, wachtbekkens

openbaar groen, planten, beplantingen, maaiwerken, struikenContact

De Witte Aannemingen bvba
Krommewege 43
9990 Maldegem

Tel: 050 71 28 72
Fax: 050 71 91 61
E-mail: info@aannemingendewitte.be
BTW BE 0448.768.124

De Witte Groeninfra bvba
Krommewege 43
9990 Maldegem

Tel: 050 71 28 72
Fax: 050 71 91 61
E-mail: info@aannemingendewitte.be
BTW BE 0835.965.992

De Witte Trans
Krommewege 43
9990 Maldegem

Tel: 050 71 28 72
Fax: 050 71 91 61
E-mail: info@aannemingendewitte.be
BTW BE 0890.594.117

Verhuur en vervoer met betonmixers,
kipopleggers, kraanwagen, uitzonderlijk vervoer, dieplader, ...

Woestijne 42
Woestijnepark 7
9880 Aalter

Tel: 09 398 12 13
Gsm: 0493 27 41 41
E-mail: verkoop@woestijne42.be
BTW BE 0448.768.124

Betoncentrale - TOP en Recyclagecentrum,
Watergebonden overslagcentrum, Houtverwerking en biomassa
De Witte +De Witte Aannemingen steunt onderandere volgende projecten:
- De Compostelabikers - Flemish Cycling Projects Team
- Augustijn Parkcross Maldegem - WTC 't Vossenhol
- Voetbalclub Jong Moerkerke
 


Jobs


Als groeiende onderneming zijn wij steeds opzoek naar gemotiveerde werkkrachten om ons team te versterken.
Dit zowel voor arbeiders als bedienden.

Stuur gerust uw CV en motivatiebrief.

Contactgegevens:

De Witte Aannemingen bvba
Krommewege 43
9990 Maldegem
Fax: 050 71 91 61

E-mail: info@aannemingendewitte.be

Momenteel zijn we opzoek naar:

- GLIJBEKISTINGSMACHINIST   ---meer info ---

- LABOMEDEWERKER   ---meer info ---

- PLOEGBAAS voor onze WEGENIS-afdeling   ---meer info ---

- PLOEGBAAS voor onze GROEN-afdeling   ---meer info ---

- Chauffeur G, C of CE voor de groenafdeling wegens uitbreiding wagenpark

- wegenbouw arbeider   ---meer info---

Klik op de link hieronder en vul het online sollicitatieformulier in.
- Solliciteer online -

Meer gedetailleerde info over de beschikbare jobs op de VDAB-site:


Privacy Policy

1. Inleiding
Aannemingen De Witte Bvba met maatschappelijke zetel te Maldegem en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0448.768.124 hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen. Wij willen u door middel van deze Data Protection Notice informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vragen dat u deze Data Protection Notice aandachtig leest, vermits deze essentiele informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor. Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

2. Toepassingsbeleid
Deze Data Protection Notice heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

3. Verwerkingsverantwoordelijke en haar verbintenissen
Aannemingen De Witte Bvba, met maatschappelijke zetel te Maldegem en met ondernemingsnummer BE 0448.768.124, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

4. Persoonsgegevens
Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mail-adres, telefoon-en gsm-nummer). Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen (elektronische aanwezigheidsregistratie, 30bis-aangifte van werken), kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens bezorgt om uw aanwezigheden te registreren (zoals E-ID-gegevens, Limosanummer). Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking ervan.

5. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond
5.1. Klantgegevens

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciele informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of ons gerechtvaardigd belang, of wanneer u ons toestemming hebt verleend.

5.2. Gegevens van leveranciers en onderaannemers
Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciele informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de 30bis-aangifte van werken, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij overheidsopdrachten, enz.) en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing). Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden in voorkomend geval tevens de E-ID-gegevens of het Limosanummer verwerkt. Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

5.3. Gegevens van personeel
Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor werknemers.

5.4. Andere gegevens
Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

6. Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben. Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van 10 jaar na de beeindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

7. Rechten
In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt: Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend. Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen. Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking. Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld. Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken. Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.
U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot info@aannemingendewitte.be. Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

8. Doorgifte aan derden
Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leveranciers, bedrijfsrevisor, onderaannemers digitale facturatie, financiele, HR en marketing dienstverleners als door de overheid (bijvoorbeeld bij de 30bis-aangifte van werken, de elektronische aanwezigheidsregistratie of het meedingen naar overheidsopdrachten). Het is mogelijk dat een of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau. De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt. Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn. Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen aan direct marketingbureaus, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

9. Technische en organisatorische maatregelen
Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan Aannemingen De Witte Bvba aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

10. Toegang tot derden
Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Data Protection Notice.

11. Nog vragen?
Indien u na het lezen van deze Data Protection Notice verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met Aannemingen De Witte Bvba, Krommewege 43, 9990 Maldegem of per e-mail aan info@aannemingendewitte.be

Google+
--- DISCLAIMER ---